Zaproszenie

Koleżanki i Koledzy,

zapraszamy na I Instakongres Pięlęgniarek, który będzie okazją do spotkania, poznania się, ale przede wszystkim zdobywania wiedzy o profesjonalnej pracy z pacjentem.

W programie:

  • Wykłady
  • Praktyczne prelekcje – m.in. kaniulacja pod kontrolą USG!
  • Bicie rekordu Polski w machaniu laczem
  • Roast!
  • Spotkanie integracyjne

 

Na wydarzeniu pojawią się osoby, które rozumieją siłę social mediów w edukacji. Na naszym kongresie spotkacie zatem:

Mateusza Sieradzana @panpielegniarka

Izabelę Paciorek @pielegniarkakiriikiriii

Weronikę Czapską @wczepkurodzona

Joannę Kosińską @joan_the_needle

Katarzynę Leńską @kasiaambu

Agatę Korgól @agata_leczy_rany

Annę Gąsior @nursegram

Gilberta Kolbe @gilbertkolbe

Karolinę Boroń @kolorowy.koliber

Marcelego Soleckiego @marcel_anestetyk

Annę Wodę @higienicznawoda

Lenę Serafin @nursing_professional_advisory

Artura Szymczaka (PTPI) @artur_szymczak_

Grzegorza Cichowlasa (PTPI) @grzegorzcichowlas

oraz… Gościnię Specjalną!

Wyznajemy zasadę, że jeśli coś robić to głośno, dlatego zachęcamy Was do wzięcia udziału w biciu rekodu Polski w… machaniu laczem!!! Zapewniamy, że taki certyfikat z pewnością znajdzie uznanie w niejednej dyżurce!

Śmiech to zdrowie, a z pewnością zdrowie psychiczne, dlatego wieczorem, po dawce wiedzy, którą otrzymacie na warsztatach i wykładach, zapraszamy na ROAST PIELĘGNIARSTWA. Jak wiemy, by coś zmienić, należy o tym mówić, ale nikt nie powiedział, że nie można z tego żartować!

Po roaście widzimy się na spotkaniu integracyjnym, gdzie bez barier poznacie prelegentów i lubianych influencerów.

Zachęcamy do zapisów, bo liczba miejsc jest mocno ograniczona!

Zespół Instakongresu

Termin

15 lipca 2023 roku

Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu wydarzenia na adresy e-mailowe. W związku z tym prosimy o podane adresu e- mail podczas rejestracji.

 

Program

Miejsce

KINOTEKA, Pałac Kultury i Nauki

plac Defilad 1, Warszawa

Bicie rekordu Polski w machaniu laczem

Jeśli chcesz nam pomóc w ustanowieniu nowego rekordu Polski w machaniu laczem, weź ze sobą… lacze! Każdy wie, że zimna kawusia nie smakuje dobrze bez odpowiedniego obuwia, dlatego zdobądź certyfikat oficjalnie potwierdzający Twoje umiejętności.

Około godziny 14:00 na sali wykładowej rozpocznie się bicie rekordu, dlatego jeśli planujesz być z nami, nie uciekaj na obiad!

Koszty

Wykłady praktyczne -300 zł
Roast  – 150 zł

Rejestracja

Miejsca zostały wyprzedane. Rejestracja jest zamknięta.

Kontakt w sprawie uczestnictwa i wystawy firm:

tel.: 507 080 393
e-mail: kontakt@mimesis.com.pl

Organizator logistyczny:

Mimesis Ewa Kurlenda Kamila Recław spółka cywilna
ul. Nad Jarem 39A, 80–135 Gdańsk

tel.: 507 080 393
e-mail: kontakt@mimesis.com.pl

Więcej informacji o nas znajduje na stronie: www.mimesis.com.pl

Konkurs

Regulamin konkursu #instakongrespielegniarski

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie #instakongrespielegniarski (dalej: „Konkurs”). Organizatorem Konkursu jest

MIMESIS Ewa Kurlenda Kamila Recław spółka cywilna

NIP: 5833468037

ul. Nad jarem 39a, 80-135 Gdańsk.

która również finansuje nagrody przekazywane w Konkursie. Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu @wydawnictwo_mimesis. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 16.07.2023 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 17.07.2023 r. (do godziny 23:59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram  z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram Roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. Brała udział w I Instakongresie pielęgniarskim, który odbył się w Warszawie 15 lipca 2023 roku, poprzez zarejestrowanie i pojawienie się na miejscu wydarzenia 2. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 3. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 3 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na profilu Uczestnika w serwisie Instagram zdjęcia (post) lub relacji będącej wspomnieniem z udziału Uczestnika w I Instakongresie pielęgniarskim, który odbył się 15 lipca 2023 roku w Warszawie. Zdjęcie musi być opisane hashtagiem #instakongrespielegniarski i mieć oznaczony profil @wydawnictwo_mimesis. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy.

Organizator wraz z jurorem w postaci Siostry Bożenny (profil @siostrabozenna) wybierze 1 (słownie: jedno) najciekawsze zdaniem jury zdjęcie (post) lub relację i nagrodzi autora nagrodą główną w postaci bonu na wybrany przez wygranego Uczestnika dowolny uniform z kolekcji sklepu MED&BEAUTY Uniformy medyczne (strona internetowa: https://medandbeauty.com).

Zwycięzca zostanie powiadomiony o swojej wygranej do dnia 19.07.2023 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci bonu jest przesłanie do dnia  21.07.2023 prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres e-mail. Nagroda w postaci bonu zostanie przesłana zwycięzcy do dnia 22.07.2023. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zdjęć. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Mimesis s.c.  z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy Mimesis s.c. w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Mimesis s.c. niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Mimesis s.c. ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Mimesis.s.c. swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Mimesis s.c. może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest  

MIMESIS Ewa Kurlenda Kamila Recław spółka cywilna

NIP: 5833468037

ul. Nad jarem 39a, 80-135 Gdańsk

Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: kontakt@mimesis.com.pl

§ 6 Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora (www.instakongres.mimesis.com.pl). Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.  

 

© MIMESIS 2023