Regulamin konferencji

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Wydarzenia oraz Organizatora, dalej zwany jest Regulaminem.

1.2. Organizatorem Wydarzenia jest firma Mimesis Ewa Kurlenda Kamila Recław spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku (ul. Nad jarem 39a, 80-135 Gdańsk), zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1.3. Wydarzenie, odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości Wydarzenia , wskazanych w zdaniu pierwszym, do dnia jego rozpoczęcia.

1.4. Uczestnikami Wydarzenia mogą być lekarze specjaliści, lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, pieęgniarki i położne, studenci kierunków związanych z Ochroną Zdrowia osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Wydarzenia oraz przedstawiciele sponsorów, a także wszystkie osoby zainteresowane, w dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami.

1.5. W ramach Wydarzenia mogą odbywać się sesje szkoleniowe, edukacyjne i warsztatowe oraz wystawa przedsiębiorstw branż farmaceutycznej i sprzętowej. Dokładny plan Wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej.

1.6. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

1.7. W ramach wydarzenia odbędzie się również część artystyczna, mająca charakter humorystyczny, kabaretowy, komediowy, dalej zwana ROAST.

1.8. W trakcie trwania ROAST zabrania się używana telefonów komórkowych oraz innych urządzeń służących do zwielokrotniania i nagrywania. Zabrania się wykorzystywania jakichkowliek technologii do nagrywania ROAST.

§2. Rejestracja uczestnictwa w Wydarzeniu

2.1. W celu wzięcia udziału w Wydarzeniu uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na konto wskazane w wiadomośći wysłanej do uczestnika po dokonaniu rejestracji na Wydarzenie.

2.2. Warunkami uczestnictwa w Wydarzeniu są:

2.2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Wydarzenia lub poprzez kontakt telefoniczny z Sekretariatem Wydarzenia.

2.2.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

2.3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu za pośrednictwem strony internetowej Wydarzeniu upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie nie będzie możliwa, chyba że Organizator postanowi inaczej.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Wydarzenia.

2.5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

2.6. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia oznacza zgodę na przesyłanie przez Mimesis s.c. informacji marketingowych na adres email podany podczas rejestracji.

§3. Opłaty

3.1. Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Wydarzeniu jest zamieszczona na stronie Serwisu Internetowego Wydarzenia.

3.2. Opłatę za udział w Wydarzeniu należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o wymaganych opłatach znajdują się również na stronie internetowej Wydarzenia.

3.3. Brak uregulowania należności za udział w Wydarzeniu w terminie podanym przez Organizatora w wiadomości wysłanej do uczestnika po dokonaniu rejestracji na Wydarzenie, upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

3.4. Na życzenie uczestnika, Organizator wystawi fakturę VAT na potwierdzenie dokonanych wpłat.

3.5. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Wydarzeniu.

3.6. Koszt udziału w Wydarzeniu, ewentualnego pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§4. Rezygnacja z udziału w Konferencji

4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie 14 dni od daty rezerwacji uczestnictwa nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia Wydarzenia. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Wydarzeniu powinna być dokonana w formie pisemnej.

4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od daty złożenia rezygnacji zwróci wszelkie uiszczone przez Uczestnika opłaty na wskazane przez niego konto bankowe.

§5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail: kontakt@mimesis.com.pl.

5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Wydarzenia.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§6. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (dalej ,,rozporządzenie”) informujemy, że:

6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej ,,Administrator”) jest Mimesis Ewa Kurlenda Kamila Recław spółka cywilna. (80–135 Gdańsk, ul. Nad jarem 39a).

6.2. Jako Administrator odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.3. Pani/Pana dane osobowe:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej z Panią/Panem umowy,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, realizacji przysługujących Pani/Panu lub Administratorowi uprawnień posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa.
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą one przetwarzane w celu wykonywania marketingu bezpośredniego,
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia na podstawie odrębnie udzielonej przez Państwa zgody — w przypadku jej udzielenia — będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych.

6.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty, świadczące dla Administratora usługi m.in. dotyczące rozliczeń finansowych, ochronę mienia i osób, biura rachunkowe, prawne, doradcze i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych w których dane są gromadzone, wszelkie inne usługi wspomagające podejmowane działania Administratora przy prowadzonej przez niego działalności w związku z realizacją zawartych przez Administratora z osobami trzecimi lub Panią/Panem umowy.

6.5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail: kontakt@mimesis.com.pl.

6.6. Niezależnie od postanowień pkt. 5 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt. 3 W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez administratora tj. 10 lat przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt. 6.

6.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy.

§7. Postanowienia końcowe

7.1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

7.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

7.3. Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

7.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

7.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

7.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Wydarzenia.

7.8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Wydarzenia. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.

7.9. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

© MIMESIS 2022